Naselenie Kyrgyzstana (the Population of Kyrgyzstan)

TitleNaselenie Kyrgyzstana (the Population of Kyrgyzstan)
Publication TypeBook
Year of Publication2004
AuthorsKudabaev, Zarylbek I., Michel Guillot, and Mikhail Denisenko
Number of Pages373
PublisherNatsional’ny Statistichesky Komitet Kyrgyzkoy Respubliki
CityBishkek, Kyrgyz Republic